Skip links

Sáng kiến tác động tập thể: Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng tiên phong có trách nhiệm giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam

Ô nhiễm nhựa và rác thải biển

Mô tả

Dự án:Sáng kiến tác động tập thể: Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng tiên phong có trách nhiệm giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam
Phạm vi tác động:Chính sách EPR cấp quốc gia
Mô hình thí điểm:Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:2022 - 2025
Nhà tài trợ: USAID thông qua tổ chức Winrock International

Thực hiện

Đơn vị thực hiện:Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub)
Đối tác đồng triển khai:Công ty TNHH Tư vấn E-policy

Chi tiết

Sáng kiến "Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng tiên phong có trách nhiệm giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam" do GreenHub phối hợp với E-policy thực hiện nhằm hỗ trợ tăng cường tính thực thi của hệ thống về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất cho chất thải bao bì nhựa thông qua cơ chế đối thoại đa bên của Tổ công tác Quốc gia và các mô hình thí điểm hướng tới sự thành công về kinh tế, xã hội và môi trường

Hoạt động can thiệp

- Tăng cường hiệu quả và thúc đẩy thực thi cơ chế EPR thông qua Tổ công tác EPR Quốc gia

- Đồng thiết kế và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thực hiện mô hình phân loại, thu gom và thúc đẩy chuỗi tái chế bao bì nhựa thông qua cách tiếp cận tác động tập thể

- Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin

Explore
Drag