Skip links

Viet Nam Zero Waste

Tên dự án:
Xây dựng phong trào không rác thải thông qua các tỉnh duyên hải
Chiến lược 1:
Thí điểm xây dựng mô hình không rác thải tại các tỉnh ven biển và vùng lân cận
Địa điểm:
Cát Bà (Hải Phòng), Phú Yên
Thời gian:
3 năm (2019 – 2021)

Dự án thuộc Liên minh Không rác thải Việt Nam, với mục tiêu “Không rác thải” tại 5 khu vực thí điểm (Cát Bà/Hạ Long, Xuân Thuỷ, Cù Lao Chàm, Đà Nẵng và Phú Quốc).

Explore
Drag