Skip links

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KẾ TOÁN

Vị trí: Trợ lý kế toán
Địa bàn công tác: Hà Nội
Báo cáo cho: Kế toán tổng hợp và Kế toán trưởng

Các nhiệm vụ và trách nhiệm

Trợ lý Kế toán:
– Chịu trách nhiệm lập và lưu trữ các chứng từ tài chính gốc theo đúng quy định tài chính và chế độ kế toán.
– Hoàn thiện quy trình thanh toán: Nhận chứng từ, thanh quyết toán, trình ký, lưu chứng từ.
– Theo dõi tình hình tạm ứng và đôn đốc nhân viên hoàn ứng.
– Theo dõi và đôn đốc cán bộ hoàn thiện chứng từ tài chính
– Lưu trữ và bảo quản chứng từ.
– Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng và số dư trên phần hành ngân hàng của phần mềm (Recocile bank)
– Giao dịch ngân hàng, cơ quan thuế, bộ tài chính, đối tác
– Lưu trữ chứng từ khấu trừ thuế, báo cáo ấn chỉ theo quý.
– Lập và kiểm tra các dự toán liên quan đến chi phí chung của tổ chức
– Đi công tác tới các địa bàn dự án và các công việc khác được tổ chức giao phó.
– Tham gia hỗ trợ các cuộc  kiểm toán.
– Thực hiện các công việc kế toán, đảm bảo áp dụng hệ thống kế toán và quản lý tài chính của GreenHub và đối tác chiến lược tuân thủ pháp luật và đáp ứng yêu cầu của tổ chức.
– Hỗ trợ soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính, kế toán, các quy định về quản lý chi tiêu tài chính
– Cập nhật các thông tin và yêu cầu pháp luật về lĩnh vực quản lý tài chính, thuế, kế toán cần thiết cho tổ chức và các đối tác chiến lược.- Một số công việc về quản lý tài chính khác

Nhiệm vụ khác (nếu cần)

▪ Theo dõi các công việc liên quan đến bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức.
▪ Hỗ trợ các hợp phần dự án/chương trình đi công tác;
▪ Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động cấp độ tổ chức▪ Tham gia phát triển vị thế, văn hóa tổ chức, quan hệ đối tác, gây quỹ, truyền thông.

Explore
Drag