Hành trình năm 1 dự án LSPP – nền móng vững chắc nhằm “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương”