Skip links

Ô nhiễm nhựa và rác thải biển

Sáng kiến tác động tập thể: Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng tiên phong có trách nhiệm giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam

Explore
Drag