Skip links

Mạng lưới ZHub kết nạp thành viên mới

Trải qua 2 năm hình thành và phát triển, Chương trình ZHub đã có những đóng góp tích cực trong hành trình xây dựng và mở rộng mạng lưới ZHub tới 4 trường tại Hà Nội và 13 trường tại Phú Yên. Chương trình đã nâng cao nhận thức và hành động của các bạn học sinh/sinh viên trong mạng lưới Trường học Không rác; từ đó, thúc đẩy các bạn đến gần hơn với những điều mới và nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Trong chặng hành trình tiếp theo, Chương trình ZHub lan tỏa và mở rộng mạng lưới tới 3 tỉnh thành phố là Đà Nẵng,Hồ Chí Minh, Quảng Ninh. ZHub hứa hẹn sẽ mang đến những tác động bền vững, lan tỏa giá trị sâu rộng tới cộng đồng.

Explore
Drag