Skip links

EFD – Oxfam

Tên dự án:
Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp vì sự phát triển – Pha 2: Dự án Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh tạo tác động xã hội trong chuỗi giá trị Nông nghiệp
Địa điểm:
Vietnam
Thời gian:
36 tháng (Từ 01/12/2018 đến 31/11/2021)

Dự án được tài trợ bởi Oxfarm Novib và quỹ GSRD và được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa Oxfarm, Trung tâm Khuyến khích Sáng kiến Xã hội (CSIP) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub). Thông qua làm việc với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) có tác động trong các chuỗi giá trị nông nghiệp và tạo ra tác động xã hội đến các nhà sản xuất quy mô nhỏ, Dự án nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp mong muốn cải thiện công tác quản lý kinh doanh của họ, theo đuổi các phương pháp sản xuất bền vững, cải thiện giám sát chất lượng chuỗi cung ứng của họ và mong muốn sử dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc sản phẩm của họ.

GreenHub đảm nhận thực hiện hợp phần: “Giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho chuỗi giá trị rau và trái cây”. Hợp phần nhằm mục đích thí điểm áp dụng công nghệ tiên tiến về giám sát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm với các DNNVV và các nhà sản xuất quy mô nhỏ.

Hoạt động:

  • Chọn và tùy chỉnh phần mềm giám sát chất lượng và truy suất nguồn gốc sản phẩm.
  • Cung cấp các khóa đào tạo cho các DNVVN về các nguyên tắc về giám sát chất lượng và chọn 4 DNNVV mong muốn áp dụng hệ thống giám sát chất lượng và sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
  • Nâng cao năng lực cho các DNVVN và nhóm các nhà cung cấp quy mô nhỏ tương ứng được lựa chọn về nguyên tắc quản lý chất lượng, tổ chức ban giám sát chất lượng và hoạt động của nhóm giám sát.
  • Hỗ trợ các DNVVN và nhóm các nhà cung cấp quy mô nhỏ tương ứng được lựa chọn để xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng của riêng họ, thực hiện hệ thống giám sát chất lượng và đảm bảo truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.
  • Nâng cao nhận thức và xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng / nhà bán lẻ về hệ thống giám sát chất lượng của các DNVVN, đưa họ vào hệ thống để đảm bảo tính minh bạch và hoạt động hiệu quả của truy xuất sản phẩm.
Explore
Drag