Skip links

Dự án PAN – Coca-Cola Foundation

Ô nhiễm nhựa và rác thải biển

Mô tả

Tên dự án:Hỗ trợ Mạng lưới hành động về Rác thải nhựa” và Kết nối các bên liên quan cho thực hiện 3R (Tiết giảm – Tái Sử dụng và Tái chế) tại Việt Nam
Địa điểm:Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Thời gian:36 tháng (Tháng 8/2018 – Tháng 8/2021)

Chi tiết

GreenHub xây dựng dự án PAN (Plastic Action Network) nhằm hỗ trợ đề án “Nâng cao nhận thức về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Mục tiêu chính của dự án PAN là thúc đẩy sự tham gia các bên liên quan thực hiện 3R, hình thành lối sống thân thiện với môi trường trên nền tảng nền tảng khoa học, lợi ích xã hội, và bền vững tại thành phố Hạ Long, và Vịnh Hạ Long, hướng tới nhân rộng áp dụng ở trên cấp quốc gia.

Explore
Drag