Thúc đẩy Nỗ lực Giảm thiểu Nhựa Đại dương tại Việt Nam – OC

Tên dự án:
Thúc đẩy Nỗ lực Giảm thiểu Nhựa Đại dương tại Việt Nam
Nhà tài trợ:
Ocean Conservancy
Đối tác:
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên , Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Địa điểm:
Tỉnh Phú Yên
Thời gian:
(2022 - 2023)