Chưa được phân loại

10 August, 2021

Thực hành giảm nhựa rác

Về thực hành, người dân đã có ý thức về việc phân loại rác. Tuy nhiên, việc này được đánh giá chưa tốt và có sự […]
22 March, 2020

Earning money from trash- story 3: Person who turns trash into green

After immersing myself in the eco-friendly products of the Ha Long Women’s Union, I wonder where did these all begin? Who made the ideas impossible? What […]
11 September, 2019

GreenHub Visits UNIS: Environmental Education in Action

Investing in the next generation of leaders through environmental education in schools.
20 August, 2019

GreenHub Strategy Retreat 2019

GreenHub staff recently participated in an office retreat to Sa Pa to conduct team building activities, discuss forward strategy, and visit local projects.